Pháp Thoại Video

Thọ trì tịnh giới
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bốn phương pháp cảm hóa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chuyển hóa khổ đau
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Con Phật con ma
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đẹp người đẹp nết
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đi về đâu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Điều kiện sinh về lạc quốc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đường về cội giác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp lợi sinh
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp tại Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lời nguyện đầu năm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lời thầy khuyến tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính