Pháp Thoại Video

Nơi kết nối tin yêu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Thường hành chánh niệm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ai cũng là Phật
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Gương xưa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Phước duyên
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Họa phước khôn lường
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Sở trường người xuất gia
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Biết lỗi nên sửa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Khó vẫn làm được
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp viên
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Soi đường ta đi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đừng để tâm nhỏ hẹp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính