Pháp Thoại Video

Sắc hoa miền Bắc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Cảm ơn vô thường
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lễ quy y Tam bảo phần 2
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lễ quy y Tam bảo phần 1
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bảy pháp đoạn phiền não
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Xuân đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Trâu ơi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Mừng Phật Đản
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tổn thất lớn nhất
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tình thương cao cả
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đêm hoa đăng cung tiễn Phật Ngọc
Chùa Hoằng Pháp
Gieo hạt
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính