Pháp Thoại Video

Tám Pháp thế gian
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hướng đến ánh sáng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tự lợi lợi tha
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Niềm vui ở đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hòa là gốc an vui
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ở đời vui đạo
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tích của hay tích đức?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Khất thực nuôi cha mẹ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
16 Giấc mơ lạ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Cải đạo cao thượng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đừng mê của lạ - KTPT 79
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhớ Phật Pháp Tăng (Giảng tại Sydney - Úc Châu)
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính