Pháp Thoại Video

Ý nghĩa hoa đăng đêm Di Đà
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Dấu ấn hoằng pháp tại Mỹ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chùa là trường học Phật pháp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự với sinh viên
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Kể chuyện hoằng pháp tại Mỹ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhân thiện tâm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tống táng giản đơn
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Một pháp thành tựu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người Phật tử cần biết
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Từ bệnh đến thuốc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bất tăng bất giảm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lời thật mất lòng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính