Pháp Thoại Video

5 cấu uế của tâm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đắc nhân tâm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Mong ước đời người
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chánh đạo
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nghiệp lực chúng sinh
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tình là dây oan
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Pháp vị vô thượng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2016
Chùa Hoằng Pháp
Thầy tài trò giỏi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lỗi lầm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bệnh từ miệng vào
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Cái gì là của ta?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính