Pháp Thoại Video

Phật tử có nên biểu tình?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người hùng khóa tu mùa hè
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ai sinh ra ta?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lười & Siêng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
4 chữ tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lộc ai cho
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Năm Tuất nói chuyện chó
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Sửa đổi 3 nghiệp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
10 Pháp hộ trì
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhân duyên đi Mỹ 2017
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Giữ gìn cội nguồn
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chánh niệm tỉnh giác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính