Pháp Thoại Video

Niềm tin chân chính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm nguyện cuối đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Làm sao chuyển nghiệp ác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chim con chết đói
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hãy bỏ gai lấy vàng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự đời tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
3 hạng người tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người cư sĩ học Phật cần biết
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nên thương hay ghét
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ba người thân nhất đã ra đi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Phật nói gì với người lãnh đạo đất nước?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đức Phật Thích Ca biểu tình bất bạo động?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính