Pháp Thoại Mp3

Giữ gìn cội nguồn
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
5 cấu uế của tâm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chánh niệm tỉnh giác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Mong ước đời người
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đắc nhân tâm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chánh đạo
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nghiệp lực chúng sinh
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tình là dây oan
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Pháp vị vô thượng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Thầy tài trò giỏi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lỗi lầm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Sống biết ơn và nói lời cảm ơn
Lương Dũng Nhân