Pháp Thoại Mp3

Người cư sĩ học Phật cần biết
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nên thương hay ghét
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ba người thân nhất đã ra đi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người hùng khóa tu mùa hè
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ai sinh ra ta?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lười & Siêng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
4 chữ tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lộc ai cho
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Năm Tuất nói chuyện chó
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Sửa đổi 3 nghiệp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
10 Pháp hộ trì
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhân duyên đi Mỹ 2017
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính