Pháp Thoại Mp3

Bài 02 - Người có sức mạnh
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 01 - Kẻ ngu và người hiền trí
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Sống chết tự tại
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hướng đến tương lai
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoàn thành tâm nguyện
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lá thư đòi t...
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Niềm tin chân chính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm nguyện cuối đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Làm sao chuyển nghiệp ác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hãy bỏ gai lấy vàng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự đời tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
3 hạng người tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính