Pháp Thoại Mp3

Vẫn còn hạnh phúc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Vì pháp quên bệnh
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Vô tình nói pháp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Vui buồn mùa xuân
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Họa phước khôn lường
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Xuân đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Phước duyên
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Biết lỗi nên sửa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Cư sĩ Cấp Cô Độc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đừng để tâm nhỏ hẹp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nơi kết nối tin yêu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Trọn kiếp con người
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính