Pháp Thoại Mp3

Đẹp người đẹp nết
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Điều kiện sinh về lạc quốc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đi về đâu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đường về cội giác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Gương xưa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoài niệm ân sư
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp lợi sinh
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp tại Úc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lời nguyện đầu năm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Mắt thương nhìn đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Mục đích đến chùa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Mừng Phật Đản
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính