Pháp Thoại Mp3

Bậc đại nhân
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp viên
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Dân hòa nước mạnh
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Dư âm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Thường hành chánh niệm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Sở trường người xuất gia
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ai cũng là Phật
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bảy pháp đoạn phiền não
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bốn phương pháp cảm hóa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Buông xuống
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Cao nguyên thánh địa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chuyển hóa khổ đau
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính