Pháp Thoại Mp3

Từ bệnh đến thuốc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bất tăng bất giảm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lời thật mất lòng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tám Pháp thế gian
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hướng đến ánh sáng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tự lợi lợi tha
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Niềm vui ở đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hòa là gốc an vui
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ở đời vui đạo
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tích của hay tích đức?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Khất thực nuôi cha mẹ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
16 Giấc mơ lạ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính