Nhạc Niệm Phật

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nhạc chú đại bi - Tiếng Hoa
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 14
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 13
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 12
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật - New