Ngày Sau Ta Về Đâu

Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
Lời Giới Thiệu - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính