Mừng Phật Đản

Khánh Đản 2012
Đại Lễ Phật Đản 2013
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính