Lễ Vu Lan

Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Đại Lễ Vu Lan 2006
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Đại Lễ Vu Lan 2008
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Phước Thiên - Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Đại Lễ Vu Lan 2011
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Đại Lễ Vu Lan 2012
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Đại Lễ Vu Lan 2013
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính