Lễ Sám Hối

Giới, nền tảng của giới, giải thoát của giới
Giảng sư Thích Tâm Sỹ
Giới, nền tảng của giới, giải thoát của giới
Giảng sư Thích Tâm Sỹ
Cuộc đời và sự nghiệp của tôn giả Xá Lợi Phất
Giảng sư Thích Tâm Mạnh
Cuộc đời và sự nghiệp của tôn giả Xá Lợi Phất
Giảng sư Thích Tâm Mạnh
Khó
Giảng sư Thích Tâm Phụng
Khó
Giảng sư Thích Tâm Phụng
Nhìn lại và làm mới
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Nhìn lại và làm mới
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Thương người khó thương
Giảng sư Thích Tâm Lực
Thương người khó thương
Giảng sư Thích Tâm Lực
Đi tìm hạnh phúc
Giảng sư Thích Tâm Luân
Đi tìm hạnh phúc
Giảng sư Thích Tâm Luân