Khóa 94

Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Sư Phụ cùng chư Tăng niệm Phật trong KTPT đặc biệt
Chùa Hoằng Pháp