Khóa 94

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Giảng sư Thích Tâm Luân
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Giảng sư Thích Tâm Luân
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tìm Lại Chơn Tâm
Giảng sư Thích Tâm Duyệt
Tìm Lại Chơn Tâm
Giảng sư Thích Tâm Duyệt
Giấc mơ gặp Phật
Giảng sư Thích Tâm Tri
Giấc mơ gặp Phật
Giảng sư Thích Tâm Tri