Wonderful Sound of Propagation

Diệu Âm Hoằng Pháp 6 - Phần 2
Diệu Âm Hoằng Pháp 6 - Phần 1
Diệu Âm Hoằng Pháp 5 - Phần 2
Diệu Âm Hoằng Pháp 5 - Phần 1
Diệu Âm Hoằng Pháp 4 - Phần 2
Diệu Âm Hoằng Pháp 4 - Phần 1
Diệu Âm Hoằng Pháp 3 - Phần 2
Diệu Âm Hoằng Pháp 3 - Phần 1
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Diệu Âm Hoằng Pháp 2 - Phần 2
Tuyển tập Hài Diệu Âm Hoằng Pháp - Phần 2
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Diệu Âm Hoằng Pháp 2 - Phần 1
Tuyển Tập Hài Diệu Âm Hoằng Pháp - Phần 1
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính