Video News

Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
24
Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
28
Ngày thứ sáu KTMH 2022 | chùa Hoằng Pháp
11
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
14
Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
22
Ngày cuối bên nhau... | Khóa Tu Mùa Hè 2022
20
Ngày thứ năm KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
23
Ngày thứ tư KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
29
Phụng Sự...
25
Ngày thứ ba KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
26
Ngày thứ hai KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
26
Ngày thứ nhất KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
34