Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 14.03.2021

Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 14.03.2021
Listen: 54
  • KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 96
  • Bản Tin Phật Sự Số 48
  • Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021
  • Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ
  • Khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoằng Pháp | 22.04.2021

Videos Other

KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 96
4
Bản Tin Phật Sự Số 48
24
Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021
28
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ
22
Khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoằng Pháp | 22.04.2021
23
Khóa tu kinh Nikaya Lần thứ 5 | Chùa Hoằng Pháp
29
Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
44
TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
52
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
47
Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
44
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 26.03.2021
49
Khai giảng lớp tiếp cận Kinh Nikaya
54