Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp Mãn Hạn An Cư, Tham Dự Lễ Tự Tứ

Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp Mãn Hạn An Cư, Tham Dự Lễ Tự Tứ
Listen: 340
  • Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
  • Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
  • Ngày thứ sáu KTMH 2022 | chùa Hoằng Pháp
  • Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
  • Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp

Videos Other

Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
11
Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
13
Ngày thứ sáu KTMH 2022 | chùa Hoằng Pháp
8
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
10
Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
19
Ngày cuối bên nhau... | Khóa Tu Mùa Hè 2022
15
Ngày thứ năm KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
22
Ngày thứ tư KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
27
Phụng Sự...
22
Ngày thứ ba KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
24
Ngày thứ hai KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
24
Ngày thứ nhất KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
33