Video Dharma

Bài 01 - Kẻ ngu và người hiền trí
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Sống chết tự tại
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hướng đến tương lai
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoàn thành tâm nguyện
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lá thư đòi t...
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Niềm tin chân chính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm nguyện cuối đời
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Làm sao chuyển nghiệp ác
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chim con chết đói
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hãy bỏ gai lấy vàng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự đời tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
3 hạng người tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính