Video Dharma

Tịnh khẩu_tịnh tọa
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tu là tiến
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Vì pháp quên bệnh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Vô tình nói pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Vui buồn mùa xuân
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính