Video Dharma

Đường về cội giác
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp lợi sinh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp tại Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lời nguyện đầu năm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lời thầy khuyến tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nụ cười Di Lặc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Quên quá khứ để vui sống
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tẩy trần
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tết nguyên đán Việt Nam
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Thất thánh tài
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Thiên tai
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tìm cầu hạnh phúc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính