Video Dharma

Con Phật con ma
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Đẹp người đẹp nết
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Đi về đâu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Điều kiện sinh về lạc quốc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Đường về cội giác
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp lợi sinh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp tại Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lời nguyện đầu năm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lời thầy khuyến tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nụ cười Di Lặc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Quên quá khứ để vui sống
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tẩy trần
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính