Video Dharma

Biết lỗi nên sửa
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Khó vẫn làm được
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp viên
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Soi đường ta đi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Đừng để tâm nhỏ hẹp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Cư sĩ Cấp Cô Độc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Trọn kiếp con người
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Người được ái mộ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
5 báu khó tìm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhạc đạo vào đời
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hai đời vui
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tu liều mạng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính