Video Dharma

Nhìn lại
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chút tình gởi đến miền Trung
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Vẫn còn hạnh phúc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lưu dấu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bậc đại nhân
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nơi kết nối tin yêu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Thường hành chánh niệm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Ai cũng là Phật
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Gương xưa
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Phước duyên
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Họa phước khôn lường
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Sở trường người xuất gia
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính