Video Dharma

Gương xưa
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Phước duyên
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Họa phước khôn lường
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Sở trường người xuất gia
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Biết lỗi nên sửa
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Khó vẫn làm được
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp viên
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Soi đường ta đi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Đừng để tâm nhỏ hẹp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Cư sĩ Cấp Cô Độc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Trọn kiếp con người
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Người được ái mộ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính