Video Dharma

Mừng Phật Đản
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tổn thất lớn nhất
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tình thương cao cả
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Đêm hoa đăng cung tiễn Phật Ngọc
Chùa Hoằng Pháp
Gieo hạt
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nuôi dưỡng thân tâm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Quán sát âm thanh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Buông xuống
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Cao nguyên thánh địa
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Cúng dường
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Dân hòa nước mạnh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Người Phật tử tại gia
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính