Video Dharma

Lễ quy y Tam bảo phần 1
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bảy pháp đoạn phiền não
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Xuân đời
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Trâu ơi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Mừng Phật Đản
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tổn thất lớn nhất
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tình thương cao cả
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Đêm hoa đăng cung tiễn Phật Ngọc
Chùa Hoằng Pháp
Gieo hạt
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nuôi dưỡng thân tâm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Quán sát âm thanh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Buông xuống
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính