Video Dharma

Tiến trình An Cư - Tự Tứ - Vu Lan
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Người chăn bò
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tu như trồng cây
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Mục đích đến chùa
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Mắt thương nhìn đời
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Sắc hoa miền Bắc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Cảm ơn vô thường
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lễ quy y Tam bảo phần 2
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lễ quy y Tam bảo phần 1
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bảy pháp đoạn phiền não
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Xuân đời
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Trâu ơi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính