Video Dharma

Như voi giữa trận
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Yêu nên tốt...
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Khéo biết tâm mình
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm tình với bạn trẻ - KTMH 2014
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hồi đầu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Vững tiến
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Gió thổi trúc lay
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chủ nhân của nghiệp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Học và tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tiếng chuông cảnh giác
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tìm chốn tu thân
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính