Video Dharma

Một pháp thành tựu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Người Phật tử cần biết
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Từ bệnh đến thuốc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bất tăng bất giảm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lời thật mất lòng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tám Pháp thế gian
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hướng đến ánh sáng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tự lợi lợi tha
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Niềm vui ở đời
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hòa là gốc an vui
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Ở đời vui đạo
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tích của hay tích đức?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính