Video Dharma

Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2016
Chùa Hoằng Pháp
Thầy tài trò giỏi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lỗi lầm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bệnh từ miệng vào
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Cái gì là của ta?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Ý nghĩa hoa đăng đêm Di Đà
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Dấu ấn hoằng pháp tại Mỹ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chùa là trường học Phật pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự với sinh viên
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Kể chuyện hoằng pháp tại Mỹ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhân thiện tâm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tống táng giản đơn
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính