Video Dharma

Sửa đổi 3 nghiệp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
10 Pháp hộ trì
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhân duyên đi Mỹ 2017
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Giữ gìn cội nguồn
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chánh niệm tỉnh giác
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
5 cấu uế của tâm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Đắc nhân tâm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Mong ước đời người
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chánh đạo
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nghiệp lực chúng sinh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tình là dây oan
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Pháp vị vô thượng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính