The night concert "Granting some Sincere Mind"

Nhớ mãi ơn thầy_Mỹ Hương
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Mẹ tôi_Mai Sỹ Đằng
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Công đức sinh thành_Nhạc sĩ Quý Luân
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Ru lại câu hò_Phượng Nga
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Phật đang trong ta_Nhóm HBO
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm