The night concert "Coming Back"

Yêu Quý Thiên Nhiên
Tốp Ca
Sắc Đẹp Không Tàn
Bảo Như
Xuân Về
Quỳnh Giang
Sạch Đẹp Thân Tâm
Hùng Thanh - Mỹ Hạnh