Summer Retreat Course 2011

Đi Tìm Thần Tượng - Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Lecturer Thượng tọa Thích Viên Trí
Biết Thương Mình - Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Lecturer Thích Chánh Định
Vượt Qua Chính Mình- Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Nguyễn Thành Nhân
Xin Lỗi Chính Mình - Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Lecturer Thượng tọa Thích Phước Tiến
Vượt qua chính mình
Nguyễn Thành Nhân
Xin lỗi chính mình
Lecturer Thượng tọa Thích Phước Tiến
Biết thương mình
Lecturer Thích Chánh Định
Đi tìm thần tượng
Lecturer Thượng tọa Thích Viên Trí
Chuyện nhỏ quanh ta
Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện