Summer Retreat Course 2008

Định hướng nhân cách 1
Lecturer Thích Minh Nhẫn
Định hướng nhân cách 2
Lecturer Thích Minh Nhẫn
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 1
Lecturer Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2
Lecturer Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Tuổi trẻ có và không
Lecturer Thích Thiện Minh
Thắp sáng niềm tin 1
Lecturer Thích Nữ Hương Nhũ
Thắp sáng niềm tin 2
Lecturer Thích Nữ Hương Nhũ
Bến đỗ bình yên (rất hay)