Causal Blessing to Meet Master.

Vầng sáng trong đêm - Thụy Vân
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 8081
Download: 1551

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16853
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11340
1628
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11331
1866
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15541
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12753
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8792
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16232
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18479
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9560
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16837
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14547
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6016
681