Repentance Ceremonies

Tứ Trọng Ân
Lecturer Thích Tâm Hoan
Listen: 184
Download: 1

Other Media

Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
135
0
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
103
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
130
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
135
0
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
212
0
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
113
0
Chỉ Tình Thương Còn Lại
Thích Tâm Trịnh
137
1
Chỉ Tình Thương Còn Lại
Thích Tâm Trịnh
130
1
Việc Làm Của Bậc Trí Và Người Ngu
Thích Tâm Chiếu
149
1
Việc Làm Của Bậc Trí Và Người Ngu
Thích Tâm Chiếu
167
1
Tứ Trọng Ân
Thích Tâm Hoan
307
1
Chăm sóc thân tâm
Thích Tâm Khởi
166
1