Mp3 Dharma Lectures

Trách nhiệm của ai? (nội dung quan trọng Phật tử nên xem)
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 16436
Download: 2581

Other Media

Bài 25: Virus Corona xuất hiện là điềm báo tận thế?
Thượng tọa Thích Chân Tính
52
2
Bài 24: Khai Tôn Giáo Trong Căn Cước Công Dân
Thượng tọa Thích Chân Tính
55
0
Bài 23: Đại Đăng Vắng Bóng Thầy
Thượng tọa Thích Chân Tính
73
0
Kinh Nghiệm Hoằng Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
71
0
Bài 22: Truyền Thông "Bẩn"
Thượng tọa Thích Chân Tính
107
0
Bài 21: Thương Cho Chú Minh Phúc
Thượng tọa Thích Chân Tính
107
2
Bài 20: Sữa Pháp Ban Mai
Thượng tọa Thích Chân Tính
111
10
Chư Tăng Có Được Phép Làm Mai Mối Không?
Thượng tọa Thích Chân Tính
204
4
Bài 19: Thầy bói nói càn - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
301
1
Bài 18 - Sữa Pháp Ban Mai
Thượng tọa Thích Chân Tính
140
3
Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
Thượng tọa Thích Chân Tính
281
14
Bài 16 - Cùng tuổi mà kẻ đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
214
7