Causal Blessing to Meet Master.

Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 15930
Download: 2718

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17156
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11752
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11618
1867
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13178
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9089
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16624
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19187
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9888
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17147
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14825
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6351
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6066
297