Causal Blessing to Meet Master.

Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 16096
Download: 2718

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17337
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12012
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11770
1867
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13368
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9251
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16903
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19592
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10049
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17514
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14980
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6515
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6212
297