Causal Blessing to Meet Master.

Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 16402
Download: 2720

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17708
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12499
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
12046
1867
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13706
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9547
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17303
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20373
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10375
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17917
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15310
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6812
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6443
297