Causal Blessing to Meet Master.

Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 15746
Download: 2718

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17051
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11602
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11513
1867
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13039
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8976
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16428
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18953
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9771
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17023
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14720
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6225
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5968
297