51th Course

Tịnh độ ở đâu
Lecturer Thượng tọa Thích Viên Trí
Listen: 4714
Download: 713

Other Media

Kinh niệm Phật Ba-la-mật (kỳ 4) - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6252
808
Tiếng nói từ nội tâm - Phật thất kỳ 51
Thích Đức Trường
8041
892
Niệm Phật - con đường đưa đến chân hạnh phúc - Phật thất kỳ 51
Thích Minh Vũ
6543
848
Tịnh độ ở đâu - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Viên Trí
9294
1279
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 4
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3318
518
Tiếng nói từ nội tâm
Thích Đức Tường
3345
550
Niệm Phật con đường đưa đến chân hạnh phúc
Thích Minh Vũ
3326
508