51th Course

Tịnh độ ở đâu
Lecturer Thượng tọa Thích Viên Trí
Listen: 5033
Download: 713

Other Media

Kinh niệm Phật Ba-la-mật (kỳ 4) - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6709
808
Tiếng nói từ nội tâm - Phật thất kỳ 51
Thích Đức Trường
8524
892
Niệm Phật - con đường đưa đến chân hạnh phúc - Phật thất kỳ 51
Thích Minh Vũ
7100
848
Tịnh độ ở đâu - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Viên Trí
9687
1279
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 4
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3660
518
Tiếng nói từ nội tâm
Thích Đức Tường
3662
550
Niệm Phật con đường đưa đến chân hạnh phúc
Thích Minh Vũ
3647
508