Causal Blessing to Meet Master.

Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 9147
Download: 1337

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17210
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11846
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11680
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16006
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13241
2419
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16716
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19340
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9950
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17220
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14878
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6419
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6120
297