Causal Blessing to Meet Master.

Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 15341
Download: 2646

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17746
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12533
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
12074
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16431
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13740
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9574
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17344
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20431
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10406
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17954
2487
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6837
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6468
297