Causal Blessing to Meet Master.

Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 15158
Download: 2646

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17551
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12235
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11928
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16274
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13545
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9420
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17138
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20026
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10228
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17740
2487
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6677
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6355
297