Causal Blessing to Meet Master.

Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 14496
Download: 2646

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16811
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11265
1628
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11287
1866
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15499
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12704
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8748
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16182
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18420
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9514
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16793
2487
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
5964
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5697
297