Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Listen: 23154
Download: 20161

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2313
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1844
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2182
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4015
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7691
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5349
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10914
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5627
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9063
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33610
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25987
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12937
1675