Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Listen: 23465
Download: 20161

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2645
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2115
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2503
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4415
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7888
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5622
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11178
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5837
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9305
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
34146
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26313
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13187
1675