Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Listen: 22502
Download: 20160

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1569
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1402
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1773
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3314
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7301
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4895
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10351
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5220
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8650
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32929
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25111
15270
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12542
1675