Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Listen: 23680
Download: 20161

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2868
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2320
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2730
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4693
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
8054
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5797
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11384
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5997
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9509
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
34584
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26589
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13400
1675